پاسخنامه سوالات آزمون دکتری 

کلید نهایی سوالات آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت سال 97-96

ردیف

کلید سوالات

1

کلید سوالات دکتری آمارزیستی 97-96

2

کلید سوالات دکتری اپیدمیولوژی 97-96

3

کلید سوالات دکتری اقتصاد سلامت 97-96

4

کلید سوالات دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 97-96

5

کلید سوالات دکتری آموزش پزشکی 97-96

6

کلید سوالات دکتری انگل شناسی پزشکی 97-96

7

کلید سوالات دکتری انفورماتیک پزشکی 97-96

8

کلید سوالات دکتری اخلاق پزشکی 97-96

9

کلید سوالات دکتری ارگونومی 97-96

10

کلید سوالات دکتری اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 97-96

11

کلید سوالات دکتری ایمنی شناسی پزشکی 97-96

12

کلید سوالات دکتری باکتری شناسی پزشکی 97-96

13

کلید سوالات دکتری بیولوژی تولید مثل 97-96

14

کلید سوالات دکتری بینایی سنجی 97-96

15

کلید سوالات دکتری بهداشت محیط 97-96

16

کلید سوالات دکتری بیوشیمی بالینی 97-96

17

کلید سوالات دکتری بهداشت باروری 97-96

18

کلید سوالات دکتری بهداشت حرفه ای 97-96

19

کلید سوالات دکتری پرستاری 97-96

20

کلید سوالات دکتری پزشکی مولکولی 97-96

21

کلید سوالات دکتری توکسین های میکروبی 97-96

22

کلید سوالات دکتری حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 97-96

23

کلید سوالات دکتری خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون 97-96

24

کلید سوالات دکتری روانشناسی بالینی 97-96

25

کلید سوالات دکتری روانشناسی نظامی 97-96

26

کلید سوالات دکتری زیست پزشکی سامانه ای 97-96

27

کلید سوالات دکتری زیست فناوری پزشکی 97-96

28

کلید سوالات دکتری ژنتیک پزشکی 97-96

29

کلید سوالات دکتری سیاستگذاری سلامت 97-96

30

کلید سوالات دکتری سیاست های غذا و تغذیه 97-96

31

کلید سوالات دکتری سالمندشناسی 97-96

32

کلید سوالات دکتری سلامت و رفاه اجتماعی 97-96

33

کلید سوالات دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها 97-96

34

کلید سوالات دکتری شنوایی شناسی97-96

35

کلید سوالات دکتری طب سنتی 97-96

36

کلید سوالات دکتری علوم تشریحی 97-96

37

کلید سوالات دکتری علوم تغذیه 97-96

38

کلید سوالات دکتری علوم اعصاب 97-96

39

کلید سوالات دکتری علوم صنایع غذایی و بهداشت ایمنی 97-96

40

کلید سوالات دکتری علوم سلولی کاربردی 97-96

41

کلید سوالات دکتری فارماکولوژی 97-96

42

کلید سوالات دکتری فیزیک پزشکی 97-96

43

کلید سوالات دکتری فیزیوتراپی 97-96

44

کلید سوالات دکتری فیزیولوژی 97-96

45

کلید سوالات دکتری فیزیولوژی ورزش 97-96

46

کلید سوالات دکتری قارچ شناسی پزشکی 97-96

47

کلید سوالات دکتری کار درمانی 97-96

48

کلید سوالات دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 97-96

49

کلید سوالات دکتری گفتار درمانی 97-96

50

کلید سوالات دکتری مامایی 97-96

51

کلید سوالات دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 97-96

52

کلید سوالات دکتری مدیریت اطلاعات سلامت 97-96

53

کلید سوالات دکتری مددکاری اجتماعی 97-96

54

کلید سوالات دکتری مشاوره توانبخشی 97-96

55

کلید سوالات دکتری مطالعات اعتیاد 97-96

56

کلید سوالات دکتری مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) 97-96

57

کلید سوالات دکتری مهندسی پزشکی(گرایش رباتیک پزشکی) 97-96

58

کلید سوالات دکتری مهندسی بافت 97-96

59

کلید سوالات دکتری نانوفن آوری پزشکی 97-96

60

کلید سوالات دکتری ویروس شناسی پزشکی 97-96

61

کلید سوالات دکتری سلامت دهان و دندانپزشکی 97-96

62

کلید سوالات دکتری مواد دندانی 97-96

 

JoomShaper