رویداد

07 ارديبهشت 1393

جدول زمانی بررسی نهایی برای تکمیلی

 • Time: 3.00PM to 6.00PM
 • Gate Open: 2.00PM
 • Location: South Bridge, Edinburgh, EH8 9YL
07 ارديبهشت 1393

آموزش الکترونیک

 • Time: 5.00PM to 6.30PM
 • Gate Open: 4.00PM
 • Location: Town hall, Stockholm, 5767p
07 ارديبهشت 1393

فراخوان 2013 انتخابات دسامبر .2013

 • Time: 11.00AM to 01.00PM
 • Gate Open: 10.00AM
 • Location: North Mugdabi, Hamburg fc123
07 ارديبهشت 1393

کارشناسی ارشد و دکتری بورسیه

 • Time: 3.30PM to 4.30PM
 • Gate Open: 2.30PM
 • Location: Mandar khalea, 3450 Kopenhugen
JoomShaper