قبولیهای ارشد 93کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 93، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد93 ،کنکور ارشد 93، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

قبولی داوطلبان عزیز را به ایشان و خانواده گرامی تبریک می گوییم.

 

نرجس عاشوری - علوم تغذیه / علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

هایده موسوی - علوم بهداشتی در تغذیه / علوم پزشکی دانشگاه تبریز

سعیده اکبری - پرستاری سلامت جامعه / علوم پزشکی دانشگاه گیلان

فاطمه داودزاده - فیزیولوژی / علوم پزشکی دانشگاه گیلانکلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 93، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد93 ،کنکور ارشد 93، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

قبولی داوطلبان عزیز را به ایشان و خانواده گرامی تبریک می گوییم.

 

مرجان پورکار  /  پرستاری ویژه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

الهام چشم آذر / تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران

فلورا آرادنیا / تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(بین الملل)

مریم احمدی / تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیکلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 93، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد93 ،کنکور ارشد 93، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

قبولی داوطلبان عزیز را به ایشان و خانواده گرامی تبریک می گوییم.

 

حمیده ظهیری / فیزیولوژی علوم پزشکی گیلان

آرزو خانجانی / پرستاری علوم پزشکی تبریز

خدیجه نوریانی / تغذیه علوم پزشکی اصفهان

زهرا حسین پور / کودکان علوم پزشکی تبریزکلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 93، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد93 ،کنکور ارشد 93، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

قبولی داوطلبان عزیز را به ایشان و خانواده گرامی تبریک می گوییم.

 

مریم جعفری / فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فاطمه پورسید / پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مریم صالح زاده / آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مریم خالویی فرد / تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران(بین الملل)کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 93، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد93 ،کنکور ارشد 93، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

قبولی داوطلبان عزیز را به ایشان و خانواده گرامی تبریک می گوییم.

 

زهرا فرهنگ / ویژه دانشگاه علوم پزشکی گیلان

زهرا حسن پور / کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

زهرا قی داری / ویژه دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فاطمه محمدپرست / تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهانکلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 93، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد93 ،کنکور ارشد 93، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

قبولی داوطلبان عزیز را به ایشان و خانواده گرامی تبریک می گوییم.

 

ندا اسداله زاده / پرستاری کودکان علوم پزشکی گیلان

مریم زرریزی / پرستاری ویژه علوم پزشکی گیلان

فرشاد فرساد / تغذیه علوم پزشکی اصفهانکلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 93، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد93 ،کنکور ارشد 93، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

قبولی داوطلبان عزیز را به ایشان و خانواده گرامی تبریک می گوییم.

 

مریم علیزاده / پرستاری کودکان علوم پزشکی گیلان

کبرا علیزاده / آموزش بهداشت علوم پزشکی البرز

پریسا میرزاجانزاده / آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهرانکلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 93، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد93 ،کنکور ارشد 93، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

قبولی داوطلبان عزیز را به ایشان و خانواده گرامی تبریک می گوییم.

 

ناهید ولی پور / آموزش بهداشت علوم پزشکی زنجان

فاطمه خالویی فرد / تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهرانکلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 93، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد93 ،کنکور ارشد 93، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با تبریک مجدد خدمت داوطلبین و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

مریم عظیم زاده / تغذیه علوم پزشکی دانشگاه ایران

یاسر علیان / تغذیه علوم پزشکی دانشگاه ایران

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

JoomShaper