قبولیهای ارشد 94کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی، آزمون ارشد 95، ارشد علوم پزشکی 95، ارشد تغذیه 95، قبولی در ارشد علوم پزشکی، قبولی ارشد تغذیه، ارشد پرستاری 95، قبولی ارشد پرستاری، منابع قبولی ارشد تغذیه، منابع قبولی ارشد پرستاری 95، نتایج ارشد وزارت بهداشت 94، ثبت نام وزارت بهداشت 95، دانشگاه های علوم پزشکی، قبولی دانشگاه تهران، قبولی دانشگاه شهید بهشتی، قبولی وزارت بهداشت، قبولی کارشناسی ارشد پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

آرمین مختاریه / بیوشیمی بالینی علوم پزشکی کرمانشاه

مهران مظفری / پرستاری اورژانس شهید بهشتی

طاهره جعفری / رتبه 5 آناتومی علوم پزشکی اراک

طاهره پور آقایی / آموزش بهداشت علوم پزشکی گیلان

رضا هاشمی / تغذیه علوم پزشکی تبریز

 

این مطلب به روز رسانی می شود...کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی، آزمون ارشد 95، ارشد علوم پزشکی 95، ارشد تغذیه 95، قبولی در ارشد علوم پزشکی، قبولی ارشد تغذیه، ارشد پرستاری 95، قبولی ارشد پرستاری، منابع قبولی ارشد تغذیه، منابع قبولی ارشد پرستاری 95، نتایج ارشد وزارت بهداشت 94، ثبت نام وزارت بهداشت 95، دانشگاه های علوم پزشکی، قبولی دانشگاه تهران، قبولی دانشگاه شهید بهشتی، قبولی وزارت بهداشت، قبولی کارشناسی ارشد پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

ساجده فیاض / تغذیه علوم پزشکی مشهد

فریبا صفایی / پرستاری داخلی جراحی  دانشگاه ایران

فرزانه بهادری / رتبه 3 سلامت سالمندی علوم پزشکی شیراز

محسن موسایی / روان پرستاری علوم پزشکی اصفهان

 

این مطلب به روز رسانی می شود...کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

ا عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

آرزو قلی زاده / پرستاری علوم پزشکی ایران

جماالدین اونق / پرستاری سالمندی علوم پزشکی گیلان

زهرا غلام نیا / پرستاری علوم پزشکی اصفهان

فاطمه پور میرزایی / پرستاری علوم پزشکی گیلان

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

 کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

خانم عبدی / پرستاری شهید رجایی تهران

بیتا دژن / مشاوره در مامایی علوم پزشکی البرز

امیدظهیر / پرستاری علوم پزشکی گیلان

 

این مطلب به روز رسانی می شود...کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

مریم گودرزوند / پرستاری تربیت مدرس

فاطمه مرجان / پرستاری علوم پزشکی گیلان

خانم مرشدی / علوم بهداشتی در تغذیه علوم پزشکی تبریز

 

این مطلب به روز رسانی می شود...کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

خانم شهابی / پرستاری دانشگاه تهران

خانم جعفری / علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه تهران

خانم اسماعیلی / آموزش بهداشت دانشگاه تهران

 

این مطلب به روز رسانی می شود...کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی، Acceptance، Senior، آزمون ، test

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

آذین نیازی / مامایی علوم پزشکی مشهد

خانم فکور / فیزیولوژی شاهد

 نعیم مهدی نژاد / علوم تغذیه دانشگاه ایران

سپاسه محجوبیان / زیست علوم پزشکی گیلان

این مطلب به روز رسانی می شود... کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

خانم پورجریح / آموزش بهداشت علوم پزشکی بندرعباس

 علی مهدی زاده / پرستاری ویژه علوم پزشکی رفسنجان

زهرا علی خلیلی / پرستاری ویزه نوزادان علوم پزشکی اصفهان

 

این مطلب به روز رسانی می شود...کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

خانم هدایتی / تغذیه علوم پزشکی کرمانشاه

خانم نظافتی / پرستاری علوم پزشکی گیلان

علی سجادی مقدم / پرستاری علوم پزشکی شیراز

خانم پورجریح / آموزش بهداشت علوم پزشکی بندرعباس

 

این مطلب به روز رسانی می شود...کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

مریم حسین نژاد / پرستاری علوم پزشکی یزد

 خانم درستی / تغذیه علوم پزشکی ارومیه

لیلا کوچکی / پرستاری علوم پزشکی گیلان

خانم مشرفی / تغذیه علوم پزشکی اهواز

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

JoomShaper